Advents- und Weihnachtsliedersingen

Ludwigskirche, Pfarrer Dr. Bergholz, Ulrich Seibert, Sonntag, 18.12.2022, 17:00 Uhr

Advents- und Weihnachtsliedersingen in der Ludwigskirche

Abteier Blechbläserensemble

Ulrich Seibert, Orgel

Pfr. Dr. Thomas Bergholz, Moderation

Eintritt frei